ANBI gegevens 2021

Algemeen Nut Beogende Instelling

Bethel Pinksterkerk Hengelo
Weusthagstraat 1
7556 ZA Hengelo

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens:

Tennaamstelling en contact

Bethel Pinksterkerk Hengelo
Rev. Raymond Winckler

Weusthagstraat 1
7556 ZA Hengelo


Inschrijving Kamer van Koophandel

Fiscaal nummer: 818797381
Kamer van Koophandel nummer: 41028389
E-mail: info@bpkhengelo.nl


Bestuur en beloningsbeleid

De Bethel Pinksterkerk Hengelo kent 2 besturen:

1. Kerkbestuur:
De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Hengelo.

2. Stichtingbestuur:
Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Hengelo is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur. Het Stichtingbestuur bestaat uit:

• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

Taken:
• Voorbereiden en uitvoeren besluiten
• Secretariaat Bethel Pinksterkerk Hengelo
• Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Hengelo
• Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur
• Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Hengelo

De Bethel Pinksterkerk Hengelo verleent ook diaconale en pastorale zorg en verricht waar nodig overige werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied.
De Bethel Pinksterkerk Hengelo verwerft al haar inkomsten uitsluitend uit collecten en giften ontvangen van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de hier geschetste activiteiten onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

De Bethel Pinksterkerk Hengelo is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.


Doelomschrijving en visie

Doel:

• De mensen in contact brengen met God en elkaar.
• Samen groeien in het geloof en God eer geven.


Visie/Missie:

Wij geloven in 1 God, 1 geloof en 1 doop.

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Geloof kan je niet zien, ruiken of aanraken. Geloof is een beleving. Samen je geloof mogen beleven geeft een verbondenheid met God en met elkaar. Je voelt je enerzijds veilig en geborgen en anderzijds is er ruimte voor uitdaging in je geloof. Er is ruimte voor iedere generatie om zich te uiten in hun geloof. Onze kerk is niet het stenen gebouw, maar de verzameling van unieke mensen, elk met hun eigen identiteit in Christus. Samen beelden we Jezus uit aan de mensen die Hem nog niet kennen.

In onze kerk is iedereen welkom, zodat we samen kunnen geloven, delen en dragen. Het maakt niet uit of u bekend of nieuw bent in het geloof, jong of oud bent of hoe ver u bent afgedwaald van uw geloofsidealen, wij verwelkomen u met open armen. Samen zullen we de zingeving van God in uw leven (her)ontdekken.

Het is onze missie Gods Koninkrijk uit te dragen in deze wereld, zodat iedereen God kan leren kennen. Zolang er iemand is die Hem nog niet ontmoet heeft, staan wij paraat in onze missie.

Wij nodigen u uit voor de eerstvolgende dienst om nader kennis te maken met u. 


Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Wij zijn een kerkgemeenschap, waarin onze passie voor Jezus centraal staat. Wij willen dat delen door uit te nodigen en niet door op te leggen.

In 1963 is de Bethel Pinksterkerk Hengelo opgericht door voorganger E.S. Herbig. Na 50 jaar heeft hij zijn ambt als voorganger op 10 november 2013 overgedragen aan Raymond Winckler. Samen met zijn vrouw Jane leidt hij de kerkgemeenschap.

Onze kerk zit in het gebouw van Muziekvereniging Armonia aan de Weusthagstraat 1 te Hengelo. Dit karakteristieke gebouw zorgt voor een harmonieuze sfeer tijdens het samenzijn.

Wij hebben meer dan 100 leden verdeeld over alle generaties. Wij geloven in Jezus Christus als onze persoonlijke Vriend. Wij geloven dat de aanwezigheid en de gaven van de Heilige Geest nodig zijn om ons te laten groeien in het geloof.

We vieren op zondag een evangelisatiedienst, waarin samenzang en het Levende Woord centraal staan. Woensdagavond houden we een bidstond. Hierin staat het gebed centraal. Iedere week kunt u een voorspraakgebed voor uzelf of iemand anders doen. Eenmaal per maand houden we een Bijbelstudie, waarin actuele thema’s verder worden uitgediept in het Licht van de Bijbel.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

1. Structurele activiteiten:
    a. Evangelisatiediensten
    b. Bijbelstudies
    c. Bidstonden
    d. Vergaderingen Bestuur (besloten)
    e. Jeugd- en kinderwerk

2. Niet structurele activiteiten
    f. Doopdiensten
    g. Zending
    h. Fellowship diensten
    i. Themadiensten:
        i. Wijdingslessen
        ii. Vastendagen
        iii. Trainingen en Workshops
        iv. Etc.
    j. Sociale activiteiten:
        v. Contactbijeenkomsten
        vi. Hulpbijeenkomsten
        vii. Sportactiviteiten
        viii. Seniorendagen
        ix. Etc.

Financiële verantwoording 2021

J 2021Staat van baten en lastenInkomstenUitgaven
Huisvestingskosten-.-4.800,00
Bijdrage geestelijk werk-.-6.000,00
Bijdrage overkoepelend orgaan-.-900,00
Jeugdwerk-.-250,00
Audio, video en band-.-608,09
Kindersponsorplan kosten-.-360,00
Overige onkosten-.-2.057.78
Tienden/collectes/giften35.305.84-.-
Mobiliteitsplan sponsoring105,00-.-
Kindersponsorplan290,00-.-
Totaal35.700,8414.975,87
Toename van het vermogen-.-20.724,97

Toelichting:
De toename van het vermogen in 2021 wordt in zijn geheel gebruikt voor het kerkelijk werk in 2022.

Hemels Vuur

Iedereen is thuis, maar we zijn verbonden door Zijn Heilige Geest. Samen met de connect groepen hebben we met veel plezier dit lied opgenomen.

1 Joh. 4:13
En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is.

Gezegend Pinksteren!

The Blessing original song by: kari jobe, cody carnes, elevation worship

BPK Hengelo Worship Connectgroep

In deze moeilijke tijd willen we iedereen die het moeilijk heeft en wie dierbaren hebben verloren bemoedigen met dit lied. Dit lied is de tekst van Numeri 6:24-26. Hij is elke dag bij je met Zijn zegen en bescherming. En hoewel de kerken op dit moment leeg zijn kunnen wij, Zijn kinderen, de kerk zij. Laten we er zijn voor elkaar!

Videoboodschap Pasen 2020

Jezus leeft! Hij is waarlijk opgestaan.

Zeker nu wij op 1,5 meter van elkaar moeten blijven is het geruststellend om te weten dat Jezus dicht bij ons is, juist in deze moeilijke tijd. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij in vrijheid mogen wandelen. Laten wij deze vrijheid gebruiken om met Pasen naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen. Ik wil iedereen gezegende Paasdagen toewensen.

Met onderstaande link kunt u de Paasdienst bekijken:

https://youtu.be/2Q-bK8dCG5I

Raymond & Jane

Ray’s Vlog corner

Lieve broeders en zusters.

Het is een bijzondere tijd waarin we extra waakzaam moeten zijn en elkaar in het oog moeten houden. De komende tijd zal ik een aantal vlogs maken om u te bemoedigen. De links zal ik in dit berichtje zetten, zodat u het rechtstreeks vanaf de website kan zien. Heel veel zegen!

Ray’s Vlog 1 (28-03-20)
https://youtu.be/j0bAxTSbrF4

Ray’s Vlog 2 (05-04-20)
https://youtu.be/my_4TiGmPyU

Ray’s Vlog 3 MOEDERDAG 2020 (10-05-20)
https://youtu.be/NDoR_ca5LoE

Weest waakzaam en help elkander

Lieve broeder en zusters,

Het zijn ernstige tijden. Wegens het coronavirus hebben we een aantal maatregelen moeten nemen als kerk, zoals het niet door laten gaan van de zondagse diensten. Hoewel wij echter niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, is God wel bij ons en gaat Gods Woord altijd door! Elke week zal ik een thema inspreken dat actueel is juist voor de tijd waarin wij leven.

Laten we de tijd nemen om onze relatie met God eens goed te onderzoeken. Hoe serieus zijn wij? Is de kerk alleen een plaats voor ontmoeting met elkaar? Of willen we een ontmoeting met God? Ga om 10.00 uur in gebed en daarna nodig ik u uit om het Woord via de site te beluisteren. Lees ook de Update over de samenkomsten met het laatste nieuws.

Help elkaar ook in deze tijd en doe af en toe gewoon eens een belletje naar de alleenstaanden. Mocht u op wat voor manier dan ook in de problemen raken laat het uw connectgroepleider weten. Dan kijken we of we een veilige oplossing kunnen vinden. Maar bovenal help elkaar door het gebed.

Jezus is Overwinnaar! houdt dat goed vast en weest waakzaam!

Raymond & Jane
Voorgangersechtpaar BPK Hengelo

Update Samenkomsten in Maart 2020

Vanwege de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus, willen we als kerk onze verantwoordelijkheid nemen. Na overleg met de raad heeft de voorganger besloten de zondagsdiensten op te schorten, in elk geval tot en met 31 Maart 2020.

De connectgroepen zullen wel blijven doorgaan op de afgesproken data. Mocht je griepachtige klachten hebben, blijf dan thuis en neem contact op met je connectgroep leider. De connectgroepsleden zullen op de hoogte gehouden worden via de groepsapp.

We willen onze bezoekers wel de mogelijkheid geven om op een andere manier het Woord te kunnen beluisteren. Elke komende zondag in Maart zal om 10.00 uur het Woord op deze site staan. U kunt deze vinden onder “Opnames Woord”. Zo kun je vanuit een veilige thuisomgeving tóch een dienst volgen. Er zullen deze hele maand Maart GEEN zondagse samenkomsten in het Armonia gebouw zijn.

Nadere informatie zal volgen. Heb je vragen dan kan je deze stellen bij je voorganger, Raymond Winckler via de telefoon of via het contactformulier.

Begin 2017 met Christus

2017 is al weer een week oud en 2016 vervaagt alweer uit ons geheugen. Het leven neemt weer de routine aan zoals we gewend zijn. Zo aan het begin van elk jaar is het goed om je even te bezinnen. Wat heeft 2016 je gebracht en wat verwacht je van 2017. Wat u ook doet in dit jaar mijn advies is om het samen met Christus te starten. Vertel Hem de uitdagingen waar je voor staat. Of misschien wel je angsten. Samen met Hem zul je van 2017 een gezegend jaar kunnen maken.

Raymond & Jane