ANBI gegevens 2023

Algemeen Nut Beogende Instelling

Bethel Pinksterkerk Hengelo
Weusthagstraat 1
7556 ZA Hengelo

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens:

Tennaamstelling en contact

Bethel Pinksterkerk Hengelo
Rev. Raymond Winckler

Weusthagstraat 1
7556 ZA Hengelo


Inschrijving Kamer van Koophandel

Fiscaal nummer: 818797381
Kamer van Koophandel nummer: 41028389
E-mail: info@bpkhengelo.nl


Bestuur en beloningsbeleid

De Bethel Pinksterkerk Hengelo kent 2 besturen:

1. Kerkbestuur:
De voorganger, ouderlingen en diakenen van de Bethel Pinksterkerk Hengelo.

2. Stichtingbestuur:
Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Hengelo is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij. Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur. Het Stichtingbestuur bestaat uit:

• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

Taken:
• Voorbereiden en uitvoeren besluiten
• Secretariaat Bethel Pinksterkerk Hengelo
• Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Hengelo
• Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur
• Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Hengelo

De Bethel Pinksterkerk Hengelo verleent ook diaconale en pastorale zorg en verricht waar nodig overige werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied.
De Bethel Pinksterkerk Hengelo verwerft al haar inkomsten uitsluitend uit collecten en giften ontvangen van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de hier geschetste activiteiten onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

De Bethel Pinksterkerk Hengelo is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.


Doelomschrijving en visie

Doel:

• De mensen in contact brengen met God en elkaar.
• Samen groeien in het geloof en God eer geven.


Visie/Missie:

Wij geloven in 1 God, 1 geloof en 1 doop.

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Geloof kan je niet zien, ruiken of aanraken. Geloof is een beleving. Samen je geloof mogen beleven geeft een verbondenheid met God en met elkaar. Je voelt je enerzijds veilig en geborgen en anderzijds is er ruimte voor uitdaging in je geloof. Er is ruimte voor iedere generatie om zich te uiten in hun geloof. Onze kerk is niet het stenen gebouw, maar de verzameling van unieke mensen, elk met hun eigen identiteit in Christus. Samen beelden we Jezus uit aan de mensen die Hem nog niet kennen.

In onze kerk is iedereen welkom, zodat we samen kunnen geloven, delen en dragen. Het maakt niet uit of u bekend of nieuw bent in het geloof, jong of oud bent of hoe ver u bent afgedwaald van uw geloofsidealen, wij verwelkomen u met open armen. Samen zullen we de zingeving van God in uw leven (her)ontdekken.

Het is onze missie Gods Koninkrijk uit te dragen in deze wereld, zodat iedereen God kan leren kennen. Zolang er iemand is die Hem nog niet ontmoet heeft, staan wij paraat in onze missie.

Wij nodigen u uit voor de eerstvolgende dienst om nader kennis te maken met u. 


Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Wij zijn een kerkgemeenschap, waarin onze passie voor Jezus centraal staat. Wij willen dat delen door uit te nodigen en niet door op te leggen.

In 1963 is de Bethel Pinksterkerk Hengelo opgericht door voorganger E.S. Herbig. Na 50 jaar heeft hij zijn ambt als voorganger op 10 november 2013 overgedragen aan Raymond Winckler. Samen met zijn vrouw Jane leidt hij de kerkgemeenschap.

Onze kerk zit in het gebouw van Muziekvereniging Armonia aan de Weusthagstraat 1 te Hengelo. Dit karakteristieke gebouw zorgt voor een harmonieuze sfeer tijdens het samenzijn.

Wij hebben meer dan 100 leden verdeeld over alle generaties. Wij geloven in Jezus Christus als onze persoonlijke Vriend. Wij geloven dat de aanwezigheid en de gaven van de Heilige Geest nodig zijn om ons te laten groeien in het geloof.

We vieren op zondag een evangelisatiedienst, waarin samenzang en het Levende Woord centraal staan. Woensdagavond houden we een bidstond. Hierin staat het gebed centraal. Iedere week kunt u een voorspraakgebed voor uzelf of iemand anders doen. Eenmaal per maand houden we een Bijbelstudie, waarin actuele thema’s verder worden uitgediept in het Licht van de Bijbel.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

1. Structurele activiteiten:
    a. Evangelisatiediensten
    b. Bijbelstudies
    c. Bidstonden
    d. Vergaderingen Bestuur (besloten)
    e. Jeugd- en kinderwerk

2. Niet structurele activiteiten
    f. Doopdiensten
    g. Zending
    h. Fellowship diensten
    i. Themadiensten:
        i. Wijdingslessen
        ii. Vastendagen
        iii. Trainingen en Workshops
        iv. Etc.
    j. Sociale activiteiten:
        v. Contactbijeenkomsten
        vi. Hulpbijeenkomsten
        vii. Sportactiviteiten
        viii. Seniorendagen
        ix. Etc.

Financiële verantwoording 2023

J 2023Staat van baten en lastenInkomstenUitgaven
Huisvestingskosten-.-8.400,00
Bijdrage geestelijk werk-.-6.000,00
Bijdrage overkoepelend orgaan-.-900,00
Jeugdwerk-.-270,00
Audio, video en band-.-1.549,59
Kindersponsorplan kosten-.-360,00
Zending/ondersteuning-,-5000,00
Overige onkosten-.-2.075,88
Tienden/collectes/giften42.878,93-.-
Mobiliteitsplan sponsoring115,00-.-
Kindersponsorplan305,00-.-
Totaal43.298,9324.555,47
Toename van het vermogen-.-18.743,46

Toelichting:
De toename van het vermogen in 2023 wordt in zijn geheel gebruikt voor het kerkelijk werk in 2024.